ปณิธานของผู้ก่อตั้งโรงเรียนตามฝันแม่ใจ โดยนายแพทย์คำนึง แซ่ซื้อ
จากประสบการณ์ที่เป็นเด็กชนบทห่างไกล ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพะเยา ศึกษาระดับประถม ณ โรงเรียนบุญสิทธิ์วิทยา มัธยมต้นโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง มัธยมปลาย มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ มีความฝันอยากเป็นหมอ จึงทุ่มเทกับการอ่านหนังสือและทำการบ้าน แต่ผลการเรียนยังเป็นรองเพื่อนๆ ทำให้พยายามแสวงหาวิธีที่เป็นของตัวเองจนพบ และสามารถเอาชนะเพื่อนๆ และสอบเข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่ฝันไว้.
จึงตั้งปณิธานว่า จะถ่ายทอดรูปแบบวิธีเรียนให้กับเด็กๆ ในอำเภอรอบนอกให้สามารถเรียนรู้ ทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองให้ได้ จึงตั้งโรงเรียนตามฝันแม่ใจขึ้น เนื่องจากอำเภอแม่ใจเป็นที่อยู่ดั่งเดิมของอากง อาม่า ที่อพยพมาจากเมืองจีน ปักหลักค้าขายจนลูกหลาน ประสบความ สำเร็จในชีวิตทุกคน จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่มาเปิดโรงเรียนที่อำเภอแม่ใจ เพื่อเป็นการทดแทนคุณแผ่นดินและสร้างโอกาสให้เด็กที่อยู่ในอำเภอรอบนอกได้ทำตามความฝันของพวกเขาให้สำเร็จ “กระผมพร้อมจะทุ่มเททุกอย่าง ทั้งโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน” และจะสร้างโรงเรียนตามฝันแม่ใจให้เป็นโรงเรียนที่ทำให้ความฝันของเด็กที่ไม่ยอมแพ้ เป็นความจริง นี่คือปณิธานและแรงบันดาลใจของกระผม ที่ได้สร้างโรงเรียนตามฝันแม่ใจ โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้น

เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล

1. ค้นหาและนำความสามารถที่มีอยู่ในตัวเด็กออกมาพัฒนาให้ไปถึงจุดสูงสุด
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรี มีบุคลิกภาพเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี มีภาวะผู้นำมุ้งเน้นให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตามศักยภาพของแต่ละบุคลและส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การสอนและระบบการบริหารจัดการ

1. นักเรียนถูกพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้ไปถึงจุดสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการ และแตกต่างระหว่างบุคคล
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรี มีวินัย มีบุคลิกภาพเป็นสุภาพบุรุษ และกุลสตรีมีภาวะผู้นำ
3. นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ และมีความสามารถทางวิชาการ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเองโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ