ผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 6

ภาพประจำตัว
เบอร์โทรติดต่อ และข้อมูล


นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6

โทรศัพท์
 025-901487
มือถือ
 081-8771744
โทรสาร
 025-901487
E-mail
 sunbs22@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข


นายแพทย์อภิชาติ รอดสม
สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6

โทรศัพท์
 -
มือถือ
 089-9366188
โทรสาร
 -
E-mail
 aphichatrodsom@yahoo.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข


นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงาน เขต 6

โทรศัพท์
 038-932491-2
มือถือ
 081-9170546
โทรสาร
 -
E-mail
 sirichailbmoph16@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขต 6

โทรศัพท์
 038-932491-2
มือถือ
 081-7814809
โทรสาร
 -
E-mail
 t.wichai@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


นายแพทย์อภิรัต กตัญญุุตานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขต 6

โทรศัพท์
 038-814337
มือถือ
 089-7996772
โทรสาร
 -
E-mail
 apiratk@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา


นางภารณี วสุเสถียร
ผช.ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์
 038-275428
มือถือ
 092-8946544
โทรสาร
 -
E-mail
 paranee.w@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6