นพ.คำนึง แซ่ซื้อ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนตามฝันแม่ใจ
E-Mail : kamneung@gmail.com
Tel. 054-070277
นางประนอม แซ่ซื้อ
ผู้ขอรับใบอนุญาติ
E-Mail : nomail@hotmail.com
Tel. 054-070277
นางพณสร จินะราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
E-Mail : no-email@hotmail.com
Tel. 054-070277